REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU WWW.JADLOSPISY.PL

 

I. Definicje.

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług Poradni Dietetycznej Jadłospisy.pl poprzez jej serwis internetowy www.jadlospisy.pl;
 2. Poradnia Dietetyczna – Poradnia Dietetyczna Jadłospisy.pl Maria Jagiełłowpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 4375 prowadzonej przez Burmistrza Rzgowa, numer identyfikacji podatkowej NIP 729-112-45-25, Regon: 100806680;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Serwisu  świadczonych przez Poradnię Dietetyczną  oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 4. Serwis – strona internetowa WWW.jadlospisy.pl;
 5. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług Serwisu zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Poradnią Dietetyczną a danym Użytkownikiem o treści ustalonej Regulaminem;
 6. E – wizyta – płatna usługa którą Poradnia Dietetyczna Jadłospisy.pl świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika polegająca na:
 • analizy Twojego obecnego sposobu żywienia ze wskazaniem mocnych i słabych punktów
 • wskazówek dotyczących zmian w codziennym żywieniu
 • zaleceń dietetycznych z przykładowym schematem żywienia
 • wykazu produktów oraz potraw zalecanych i niewskazanych w diecie;
 1. Dieta indywidualna on-line – płatna usługa którą Poradnia Dietetyczna Jadłospisy.pl świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika polegająca na ułożeniu indywidualnego jadłospisu 7-dniowego;
 2. Dieta odchudzająca dla kobiet/mężczyzn – pakiet dietetyczny – płatna usługa którą Poradnia Dietetyczna Jadłospisy.pl świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika polegająca na przesłaniu gotowego pakietu zawierającego:
 • Wzorcowy jadłospis 28-dniowy w zbilansowanej diecie odchudzającej na 1500 kcal/2000kcal
 • Schemat żywienia w racjonalnym odchudzaniu bez efektu jojo
 • Wykaz produktów i potraw zalecanych i przeciwwskazanych w zbilansowanej diecie ubogo energetycznej
 • Zalecenia dietetyczne dla osób odchudzających się
 1. Jadłospisy wzorcowe – płatna usługa którą Poradnia Dietetyczna Jadłospisy.pl świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika polegająca na przesłaniu gotowego jadłospisu opracowanego w oparciu o aktualne normy żywienia z zachowaniem wzorcowych zasad planowania codziennego żywienia;
 2. Kwestionariusz Żywieniowy – formularz znajdujący się w Serwisie, którego wypełnienie i przesłanie jest niezbędne do realizacji usług on-line;

 

II. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu,  w szczególności korzystania z usług: E – wizyta, Dieta indywidualna on-line, Dieta odchudzająca dla kobiet/mężczyzn – pakiet, Jadłospisy wzorcowe. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz innych osób korzystających z jego usług;
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Poradnia Dietetyczna Jadłospisy.pl Maria Jagiełło;
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu;

 

III. Ogólne warunki korzystania z usług Serwisu

 1. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której Poradnia Dietetyczna świadczy drogą elektroniczną niektóre usługi Serwisu informuje Użytkowników, iż korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem;
 2. Poradnia Dietetyczna zastrzega sobie prawo do  zmiany parametrów poszczególnych usług świadczonych odpłatnie i nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji;
 3. Usługi świadczone przez Poradnię Dietetyczną za pośrednictwem Serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów;

 

IV . Warunki świadczenia  odpłatnych Usług Serwisu

 1. Usługami Serwisu świadczonymi Użytkownikowi przez Poradnię Dietetyczną odpłatnie są:
 • E-wizyta (przez mail/Skype)
 • Dieta indywidualna on-line;
 • Dieta odchudzająca dla kobiet – pakiet;
 • Dieta odchudzająca dla mężczyzn – pakiet;
 • Jadłospisy wzorcowe;
 • Programy dla firm, instytucji i placówek oświatowych;

3. Użytkownikiem usług: E-wizyta, dieta indywidualna on-line, dieta odchudzająca dla kobiet – pakiet, dieta odchudzająca dla mężczyzn – pakiet, jadłospisy wzorcowe może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła lat 16 (szesnaście) oraz zaakceptowała Regulamin;

4. Korzystanie z usług w zakładce Dietetyk on-line świadczonych Użytkownikom przez Poradnię Dietetyczną odpłatnie wymaga w szczególności:dokonania wyboru usługi oferowanej w zakładce dietetyk on-line; rzetelnego wypełnienia kwestionariusza żywieniowego; dokonania wymaganej opłaty.

5. Prawidłowo złożone zamówienie przez Użytkownika na usługi z zakładki Dietetyk on-line zostanie zrealizowane przez Poradnię Dietetyczną w terminie do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania na koncie bankowym Poradni Dietetycznej wniesionej przez Użytkownika opłaty. Ewentualne wydłużenie czasu realizacji możliwe w przypadku indywidualnych uzgodnień przy składaniu zamówienia;

6. Jako realizację usługi oferowanej w ramach Dietetyk on-line Poradnia Dietetyczna rozumie przesłanie na wskazany adres mailowy zamówionego opracowania lub przeprowadzenia wizyty przez Skype;

7. Użytkownik  przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż założone efekty mają charakter informacyjno-statystyczny i osiągane indywidualnie rezultaty mogą się różnić;

8. Przed skorzystaniem z usług zawartych w zakładce Dietetyk on-line Serwisu, Poradnia Dietetyczna zaleca ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.

9. Poradnia Dietetyczna nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia kwestionariusza żywieniowego oraz niewłaściwego zastosowania informacji zawartych w Serwisie;

10. Poradnia Dietetyczna oferuje usługi mające charakter zaleceń i sugestii dotyczących żywienia Użytkowników w oparciu o specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, ale korzystanie z nich jest dobrowolną decyzją Użytkownika – podjętą wyłącznie na jego odpowiedzialność;

11. Realizacja usług w ramach: Programy dla firm, instytucji i placówek oświatowych odbywa się po indywidualnym uzgodnieniu z zamawiającym zakresu, formy, ceny i terminu realizacji za usługę;

 

V. Opłaty.

 1. Opłatami za korzystanie z płatnych usług Serwisu obciążany jest zamawiający je Użytkownik. Wysokość opłat publikowana jest w zakładce Cennik Serwisu oraz potwierdzana przez Użytkownika w momencie składania zamówienia;
 2. Płatności za usługi Serwisu mogą być realizowane za pośrednictwem  systemu Dotpay polegającego na przyjmowaniu płatności w szczególności bezgotówkowych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych lub przelewem na konto bankowe umieszczone w zakładce Kontakt;
 3. W przypadku płatności przez Użytkownika  za usługi Serwisu za pomocą systemu Dotpay obsługę płatności prowadzi  Dotpay Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków;

 

VI. Reklamacje

 1. Ze względu na charakter sprzedawanych usług w Serwisie (świadczenia, które z uwagi na ich charakter wytworu intelektualnego nie mogą zostać zwrócone), Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”;
 2. Użytkownik może złożyć reklamację jedynie w przypadku:
 3. niedotrzymania terminu realizacji zamówienia zgodnego z Regulaminem;
 4. technicznych problemów z otworzeniem plików z rozszerzeniem *.doc/*.docx – w takim przypadku zamówienie zostanie przesłane jako niesformatowany tekst o rozszerzeniu *.txt;
 5. kiedy zamówienie odbiega od informacji zawartych w wypełnionym przez Użytkownika Kwestionariuszu Żywieniowym – wówczas Użytkownik może się ubiegać o korektę przesłanego wcześniej zamówienia;
 6. Reklamacji nie podlega zamówienie niezadowalające Użytkownika, ale zgodne z wypełnionym przez Niego Kwestionariuszem Żywieniowym;

 

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Poradnia Dietetyczna  zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny;
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Poradnia Dietetyczna poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu;
 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie;
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego;
 5. W przypadku rozstrzygania sporu na drodze  sądowej  będzie to właściwy rzeczowo polski sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Poradni Dietetycznej Jadłospisy.pl , według przepisów prawa polskiego i w języku polskim;